บอทดิสคอร์ด รีซัส (กดเชิญบอทตรงนี้)
สำหรับการทอยลูกเต๋าในดิสคอร์ด

สามารถทอยโดยพิมเครื่องหมาย '!' และพิมจำนวนลูกเต๋าลงในวงเล็บ()

!Cliche(4)

เขียนทอยClicheอะไรไปก็ได้

!นักตกปลา(4)
!พระเจ้า(4)

จะทอยกี่จำนวนลูกเต๋าก็ได้

!คน(1)
!แมว(6)
!กองทัพไก่(9)

ถ้าClicheบาดเจ็บ ก็เขียนเครื่องหมายทับไปก็ได้ (จะทอยตามจำนวนหน้า)

!มือปืน(3/4)

จะใส่วงเล็บอื่นๆก็ได้

!นินจา[5]

และสามารถทอยหลายClicheได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่

!สส ฝ่ายค้าน(4)
สส รัฐบาล(3)

สามารถทอยลูกเต๋าเพิ่มเติมหรือลดด้วย '+' หรือ '-' (เช่นใช้Luckshot, อุปกรณ์พิเศษ, ...)

!firestar(3)+1
!squirrelflight(2)-1


botมีระบบการทอยแบบทีม ทอยด้วย '$' และพิมจำนวนลูกเต๋าลงในวงเล็บ()
ซึ่งตามก็ทีม ก็คือมันจะนับเฉพาะลูกที่ออกเลขหกเท่านั้น

$ลูกน้อง(2)

และหากทอยหลายCliche ระบบก็จะสรุปจำนวนทั้งหมดให้

$ลูกน้องซ้าย(2)
ลูกขวา(2)

botมีระบบบวกลบเลข  ใช้'%'

%5+3-4+22-3


ถ้าจะก้าวหน้าClicheให้ใส่'^'หน้า'!'

^!นักเวท(2)


การทอยตามกฎCombatเสี่ยงตาย

*!นักดาบ(5)
*$มาเฟีย(4)

Risus discord bot (Click here to Invite the bot)
For rolling the dice in Discord

You can roll the dice with '!' command and type amount of dices in ()

!Cliche(4)

You can roll against any cliche

!fisherman(4)
!god(4)

You can roll any number of dice

!people(1)
!cat(6)
!army of chickens(9)

If Cliche is damaged, You can use slash (it'll use first number)

!gunman(3/4)

You can use other bracket

!ninja[5]

You roll mutiple cliches at the same time by start a new line

!dogs(4)
cats(3)

You can roll extra or reduced dices by using '-' or '+' (like using lucky shot, special item, ...)

!firestar(3)+1
!squirrelflight(2)-1


The bot has team feature, by using '$' command and type amount of dices in ()
according to the team rule, it'll count only the dice that is six

$minion(2)

And if you roll multiple cliches, it'll will show the total number.

$left-minion(2)
right-minion(2)

The bot have calculation+- feature, use '%'

%5+3-4+22-3


To advance the cliche put '^' in front of '!'

^!mage(2)


Deadly Combat Mode

*!swordman(5)
*$mafia(4)